ترجمه آلمانی مترجم المانی ترجمه فوری المانی

ترجمه رسمی به زبان آلمانی ترجمه به آلمانی
دارالترجمه رسمی زبان آلمانی آریاشهر دارای مترجمین توانایی است که می توانند متون و اسناد شما را از زبان فارسی به زبان آلمانی ترجمه نمایند.

همچنین مترجمین آلمانی ما می توانند در جلسات مترجم همراه شما باشند.
 

ترجمه متون زبان آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی

 ترجمه دقیق کلیه متون آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی در حداقل زمان ممکن با تایپ کامپیوتری و مکالمه حضوری خصوصا مصاحبه سفارت و سفرهای  تجاری.

ترجمه اینترنتی متون آلمانی

ترجمه آلمانی به انگلیسی

ترجمه متون آلمانی به فارسی  
آلمانی – انگلیسی و انگلیسی – آلمانی اعم از متون تخصصی و غیره در اسرع وقت
English – German , German – Farsi , English – Farsi and . . . Translation

ترجمه آلمانی از طریق اینترنت
ترجمه کلیه اسناد و مدارک تحصیلی ، بازرگانی ، حقوقی ، فنی ، اقتصادی و …. با ارسال متن مربوطه از طریق ایمیل. ضمناً در صورت نیاز به مترجم شفاهی در سمینارها، مأموریتهای خارج از کشور، هیئت های آلمانی زبان و ….. نیز برنامه ریزی لازم انجام می گردد.
مترجم کتبی و شفاهی

ترجمه آلمانی به فارسی  و  فارسی به آلمانی

ترجمه کلیه متون عمومی و تخصصی آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی در اسرع وقت با کمترین هزینه انجام خواهدشد. ترجمه متون علمی ، عمومی ، تخصصی از آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی. …

ترجمه آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی

ترجمه کلیه متون عمومی و تخصصی آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی در اسرع وقت با کمترین هزینه انجام خواهدشد.
ترجمه متون علمی، عمومی، تخصصی از آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی.

ترجمه بازرگانی و تجاری

ترجمه رمان، داستان و …

ترجمه متون تبلیغی

ترجمه کاتالوگ و بروشور

ترجمه فایل های صوتی و تصویری

و …

توسط کارشناس ارشد زبان آلمانی

ترجمه رسمی ترجمه غیر رسمی ترجمه انگلیسی ترجمه استانبولی ترجمه آلمانی ترجمه فرانسه ترجمه تخصصی ترجمه روسی ترجمه عربی ترجمه فنی ترجمه پزشکی کامپیوتر ترجمه لکترونیک دارالترجمه رسمی آریاشهر

ترجمه به آلمانی
ترجمه به آلمانی