ترجمه اجاره نامه ترجمه اجاره نامچه ترجمه اجاره رسمی املاک

ترجمه اجاره نامه ترجمه اجاره نامچه ترجمه اجاره رسمی املاک اجاره نامچه در صورتی كه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه در دارالترجمه و تأييد است. اجاره نامچه هايی كه در آژانس‌های مسكن تهيه می‌شوند، فاقد اعتبار قانوني براي ترجمه و تأييد هستند. معمولا ترجمه …