ترجمه پاسپورت ترجمه گذرنامه به زبان انگلیسی فرانسوی در تهران

ترجمه پاسپورت * ترجمه پاسپورت در صورتي كه زمان انقضاي آن نگذشته باشد، قابل تأييد است و كپي برابر با اصل از پاسپورت كه توسط مترجم رسمي انجام شده باشد نيز قابل تأييد است . در مورد کپی برابر اصل پاسپورت اگر زمان آن نیز گذشته باشد باز قابل تأیید …