ترجمه فارسی کردی ترجمه زبان کردی سلیمانیه و اربیل ترجمه کردی عراقی

ترجمه فارسی کردی ترجمه زبان کردی سلیمانیه و اربیل دارالترجمه آریاشهر با افتخار اعلام مي نمايد که اهميت ويژه ی براي ترجمه کردی قائل است.ترجمه فارسی به کردی