فلکه دوم صادقیه

دارالترجمه رسمی برای سفارت فرانسه